Menu
Obec Konská
ObecKonská

SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI OD 01.01.2021

SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI OD 01.01.2021

V zmysle § 81 ods. 7 pís. h) zák. č. 79/2015 Z.z. je obec  povinná zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.

Cieľom vyššie uvedenej povinnosti je zlepšiť informovanosť obyvateľov nielen o systéme triedeného zberu v obci, ale o nakladaní so všetkým komunálnym odpadom, ktorý v obci vzniká. 

  

SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI KONSKÁ OD 01.01.2021

 

Skládka odpadov v Šuji - na skládku sa ukladá zmesový komunálny odpad, ktorý ukladajú občania aj podnikateľské subjekty do 110-litrových/120-litrových, 240-litrových, 1100-litrových nádob, vývoz sa uskutočňuje každých 14 dní, v párnych týždňoch vždy v piatok.                             

Pri väčších množstvách drobného stavebného odpadu a objemného odpadu (viac ako 1 m3 ročne od jednej FO - občana) je možné uložiť ho po nahlásení na Obecnom úrade v Konskej a vydaní sprievodky odpadov, na skládku, čo je prevádzkovateľom skládky spoplatnené (občan uhradí na Obecnom úrade v Konskej po vyfakturovaní Skládkou odpadov). Prevádzkovateľom skládky je Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Nám. SNP 18/18,  015 01 Rajec.         

Otváracie hodiny: pondelok - piatok od 07:00 hod. do 15:30 hod. Telefón: 0903 244 273.

Odpad z čistenia ulíc je zakázané ukladť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Zber odpadu po čistení ulíc zabezpečuje obec.

Kontajnerový systém zberu je zavedený na celom území obce. Je ním možné vytriediť všetky druhy odpadov z obalov -  sklo, papier, plasty, kovy a viacvrstvové kombinované obaly (VKM/Tetra-Pack) . Kontajnery na triedený zber (zvony) sú rozmiestnené po celej obci na stojiskách tak, aby bol zabezpečený komfortný systém zberu. Osobitne sú po obci rozmiestnené aj špeciálne kontajnery na obnosené šatstvo a textil a na jedlé/kuchynské oleje a tuky. Vývoz kontajnerov sa uskutočňuje podľa zverejneného harmonogramu a podľa potreby.

 1. Plasty, kovové obaly, VKM/Tetra-Pack – Patria sem (do označeného kontajnera aj vreca): PET fľaše, plastové tašky, plastové obaly od kozmetiky, plastové obaly od aviváže a pracích prostriedkov, plastové obaly od kečupu a iných potravín, plastové obaly – kelímky od masla, jogurtov; fólie, plechovky od nápojov, konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery, alobaly, uzávery od jogurtov, uzávery od kompótov, kovové súdky, nápojové kartóny – Tetra-Pack
 2. Papier – Patria sem (do označeného kontajnera aj vreca): noviny, časopisy, zošity, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové obaly, kancelársky papier, obálky, pohľadnice, listy, knihy bez väzieb, skartovaný papier
 3. Sklo – Patria sem (do označeného kontajnera): nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, úlomky tabuľového skla, zaváraninové poháre, sklenené obaly od kozmetiky – kávy – a pochutín, sklenené vázy
 4. Obnosené šatstvo a textil – Patria sem (do označeného kontajnera): čisté a suché šatstvo (detské, dámske, pánske), prikrývky, deky, posteľná bielizeň, spacie vaky, prikrývky plnené vatou i perím, vankúše, plachty, uteráky, utierky, topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály, rukavice), látky, záclony (min.1m2)
 5. Jedlé kuchynské oleje a tuky –  Patria sem (do označeného kontajnera): všetky jedlé oleje a tuky, ktoré sa v domácnosti používajú pri príprave jedla. 

 

Vrecový systém zberu je zavedený na celom území obce. Je ním možné vytriediť všetky druhy odpadov z obalov - plasty, kovy a viacvrstvové kombinované obaly (VKM/Tetra-Pack) aj papier v primeraných množstvách pre zabezpečenie komfortnejšieho systému zberu. Pri vrecovom zbere je možné odovzdať v uzavretej PET fľaši jedlé (kuchynské) oleje a tuky. Zber vriec sa uskutočňuje "odo dverí" podľa zverejneného harmonogramu (1-krát za mesiac). 

Mobilný systém zberu je zavedený na celom území obce pre elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel. Zber sa uskutočňuje "odo dverí" podľa zverejneného harmonogramu (4-krát ročne).

Odovzdanie na zberné miesto v obci – občania môžu odovzdávať celoročne drobný stavebný odpad do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby – občana a objemný odpad do veľkokapacitných kontajnerov na zbernom mieste pri Hasičskej zbrojnici, Hlavná ulica č. 197/144. Odovzdanie odpadu sa uskutočňuje po nahlásení na Obecnom úrade v Konskej a následnom otvorení zberného miesta. Patrí sem: betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika; starý nábytok rozobratý na dosky, drevené rámy okien, drevené dvere.                                                                       

Otváracie hodiny: pondelok - piatok od 07:00 hod. do 15:00 hod.; výnimočne sobota od 8:00 hod. do 10:00 hod. – len v prípade, že je termín vopred zverejnený (min. 2-krát ročne). Telefón: 0904 478 630.

Odovzdanie do zberného dvora v Rajci – občania môžu odovzdať aj do zberného dvora napr.: 

 1. Všetky zložky separovaného zberu (papier, plasty, sklo, kovy, Tetra-Pack), podľa kritérií a kvalitatívnych požiadaviek uvedených vyššie.
 2. Tabuľové sklo
 3. Veľkorozmerové kartónové obaly
 4. Drevo – rozobratý nábytok na dosky, drevené rámy okien, drevené dvere. Na závadu nie je kovanie.Do dreva nepatrí: nábytok s čalúnením, zhnité drevo, plávajúca podlaha, zadné steny nábytku – lisovaný papier, zvyšky skla, tesnení a žalúzie v okenných rámoch 
 5. Polystyrén – obalový (z balenia elektrospotrebičov). V prípade stavebného polystyrénu je možné priviesť iba čistý – biely! Iné druhy polystyrénu a polystyrén znečistený stavebnými hmotami, sieťkami, prachom a zeminou odberateľ neberie!
 6. Obaly znečistené škodlivinami – bandasky, plechovky
 7. Elektroodpad – všetky kategórie elektroodpadu vrátane tužkových bateriek a žiariviek. Elektroodpad musí byť v celistvom stave a musí obsahovať všetky komponenty tak, ako keď bol zakúpený! Inak sa nemôže prebrať a odovzdať na recykláciu!

Všetky individuálne dovezené odpady sú zaevidované, odvážené a zaznamenané podľa údajov z občianskeho preukazu (meno, priezvisko, adresa). Množstvo sa započíta do mesačnej bilancie obce Konská.

V zbernom dvore sú vyseparované zložky komunálneho odpadu dotrieďované. Komodity papier, plasty, viacvrstvové materiály a kovové obaly sú zvážané nákladným vozidlom z jednotlivých obcí, kde každá komodita je dotriedená, zlisovaná a po zlisovaní je uskladnená vy vyhradenom priestore. Sklo je odvážané priamo k odberateľovi bez triedenia podľa farebnosti. Oddelený zber elektroodpadu sa realizuje podľa predpisov o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom. Nie sú z neho odoberané látky a súčiastky. Po dosiahnutí kapacít skladov sú odpady zmluvne odovzdávané oprávnenému spracovateľovi elektroodpadu k zhodnoteniu. Zber a skladovanie použitých batérií a akumulátorov je vykonávaný oddelene od ostatných druhov odpadov s následným zabezpečením ich odovzdania oprávnenému zhodnocovateľovi.                 

Prevádzkovateľom zberného dvora je Združenie obcí Rajecká dolina, Nám. SNP 1,  0153 13 Rajecké Teplice. Zberný dvor Rajec, ul. Fučíkova č. 339, 015 01 Rajec:                                               

Otváracie hodiny: pondelok - piatok od 6:00 hod. do 14:00 hod., sobota od 8:00 hod. do 11:30 hod. Telefón: 0917 949 067; 0918 449 748; e-mail: zbernydvor.rajec@gmail.com  

Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov (vrátane BRO z cintorína) a kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností (okrem toho, ktorého pôvodcom je FO-podnikateľ a PO, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania - "prevádzkovateľ kuchyne")  je ukladanie BRO do domácich, či komunitných kompostérov a je zavedené na celom území obce. 

Spätný zber – Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení. Spätný zber sa vzťahuje aj na použité batérie a akumulátory, ktoré môžete odovzdať na miestach spätného zberu (obchody s elektronikou, s batériami, supermarkety, predajne batérií, autobatérií, predajne svietidiel) podľa druhu batérie alebo akumulátora, nie je podmienené kúpou novej batérie alebo akumulátora.  Pneumatiky a odpadové pneumatiky – konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať disribútorovi pneumatík (pneuservisy, predajcovia pneumatík), čo nie je podmienené kúpou novej pneumatiky, okrem odpadových pnematík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Nespotrebované lieky na humánne použitie a lieky na veterinárne požitie – je potrebné odovzdať do lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

Komplexný návod, ako triediť komunálny odpad, sa nachádza v prílohe tohto článku pod názvom "Alchýmia odpadu..." 

Triedime_oleje_LETAK.pdf (862.36 kB)

System_triedeneho_zberu_v_obci_ od_ 01.01.2021_LETAK.pdf (4.4 MB)

Alchymia_odpadu_variant_c_od_01.01.2021_alebo_Co_kam_patri_a_nepatri.pdf (890.43 kB)

Harmonogram_elektro_2021.pdf.pdf (412.82 kB)

Harmonogram_vrecia_plasty_VKM_kovy_2021.pdf.pdf (468.17 kB)

vzdelavacie_aktivity_elektro_l.pdf.pdf (505.17 kB)

vzdelavacie_aktivity_bate_rie_l.pdf.pdf (555.88 kB)

kompostovanie.pdf.pdf (1.1 MB)

predchadzanie-vzniku-odpadov.pdf.pdf (628.2 kB)

 

Prílohy

Triedime_oleje_LETAK.pdf

Triedime_oleje_LETAK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 862,36 kB

System_triedeneho_zberu_v_obci_ od_ 01.01.2021_LETAK.pdf

System_triedeneho_zberu_v_obci_ od_ 01.01.2021_LETAK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,4 MB

Alchymia_odpadu_variant_c_od_01.01.2021_alebo_Co_kam_patri_a_nepatri.pdf

Alchymia_odpadu_variant_c_od_01.01.2021_alebo_Co_kam_patri_a_nepatri.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 890,43 kB

Harmonogram_elektro_2021.pdf.pdf

Harmonogram_elektro_2021.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 412,82 kB

Harmonogram_vrecia_plasty_VKM_kovy_2021.pdf.pdf

Harmonogram_vrecia_plasty_VKM_kovy_2021.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,17 kB

vzdelavacie_aktivity_elektro_l.pdf.pdf

vzdelavacie_aktivity_elektro_l.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 505,17 kB

vzdelavacie_aktivity_bate_rie_l.pdf.pdf

vzdelavacie_aktivity_bate_rie_l.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 555,88 kB

kompostovanie.pdf.pdf

kompostovanie.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB

predchadzanie-vzniku-odpadov.pdf.pdf

predchadzanie-vzniku-odpadov.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 628,2 kB
Dátum vloženia: 1. 1. 2021 12:45
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 11. 2022 12:53
Autor: admin prevod

Úrad

Voľby 2024

Vývoz odpadu

Harmonogram vývozu triedeného odpadu 2024 + ZKO 1. polrok    

Sviatok

Meniny má Juraj, Adalbert, Roger, Adalberta, Vojtecha, Vojteška

Zajtra má meniny Marek, Izmael, Marko, Markus

Počasie

dnes, streda 24. 4. 2024
dážď so snehom 7 °C 2 °C
štvrtok 25. 4. slabé sneženie 11/2 °C
piatok 26. 4. takmer jasno 13/1 °C
sobota 27. 4. slabý dážď 14/5 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva.

Pranostika na akt.deň

Toľko by malo byť mrazov pred Ďurom, koľko ich bolo vlani pred Michalom /29.9/.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Oznamovanie

miestny rozhlas

oznamovanie protispoločenskej činnosti

na úrady si už nemusíte nosiť

geoportál

osobny udaj

slovensko.sk

Elektronická Zbierka zákonov SR

zberný dvor ZORD

Skládka odpadov Rajeckého regiónu

Natur - pack

odpad-olej