Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.09.2022 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2022-066
0.00 Prieložná Iveta a Prieložný Jozef
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
30.09.2022 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2022-065
0.00 Capko Ladislav
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
23.09.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom GDPR
2022-064
0.00 Základná škola Rajecká Lesná
Záplotie 414, 013 15 Rajecká Lesná
detail
23.09.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom GDPR
2022-063
0.00 Základná škola s materskou školou Konská
Školská ulica 399/7, 013 13 Konská
detail
23.09.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom GDPR
2022-062
0.00 Obec Šuja
Šuja 1, 015 01 Rajec
detail
23.09.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom GDPR
2022-060
0.00 Obec Veľká Čierna
Veľká Čierna 75, 015 01 Rajec
detail
23.09.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely spoločného stavebného úradu
Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom GDPR
2022-061
0.00 Obec Šuja
Šuja 1, 015 01 Rajec
detail
23.09.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely spoločného stavebného úradu
Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom GDPR
2022-059
0.00 Obec Veľká Čierna
Veľká Čierna 75 015 01 Rajec
detail
23.09.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom GDPR
2022-058
0.00 Obec Zbyňov
Hlavná 19/1, 013 19 Kľače
detail
23.09.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely spoločného stavebného úradu
Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom GDPR
2022-057
0.00 Obec Zbyňov
Hlavná 19/1, 013 19 Kľače
detail
23.09.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom GDPR
2022-056
0.00 Obec Rajecká Lesná
Mariánske Námestie 82, 013 15 Rajecká Lesná
detail
23.09.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely spoločného stavebného úradu
Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom GDPR
2022-055
0.00 Obec Rajecká Lesná
Mariánske námestie 82, 013 15 Rajecká Lesná
detail
16.09.2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: IROP-Z-302021BKC9-221-67
Poskytnutie NFP na rozšírenie kapacít MŠ v obci Konská
2022-054
326,644.51 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 01109 Žilina
detail
14.09.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta

2022/0100006
20.00 Ing. Iveta Záborská
Murgašova 868/16, 036 01 Martin
detail
13.09.2022 Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka č. ZML-3-63/2021-230
Darovanie prebytočného HM štátu 2ks tabletový PC
2022-053
609.60 Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
detail
12.09.2022 Kúpna zmluva
Vysporiadanie vzťahov za účelom nadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúcim k novovytvorenému pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
2022-052
150.00 Roman Súkeník
Hlavná 272/181A, 013 13 Konská
detail
08.09.2022 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Prevod vlastníckeho práva k pozemkom KN-C č.2069/2, KN-E č. 2335/101, KN-E č. 2335/4
2022-051
1.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
31.08.2022 Zmluva o zabezpečení spracovania mzdových náležitostí
Spracovanie mzdových náležitostí pre zamestnancov školy a školského zariadenia
2022-049
12.11 Základná škola Rajecká Lesná
Záplotie 414, 013 15 Rajecká Lesná
detail
31.08.2022 Zmluva o zabezpečení spracovania mzdových náležitostí
Spracovanie mzdových náležitostí pre zamestnancov školy a školského zariadenia
2022-050
12.11 Základná škola s materskou školou
Školská ulica 399/7, 013 13 Konská
detail
25.08.2022 Zmluva o prenájme nebytových priestorov
Prenájom zasadacej miestnosti
2022-048
0.00 Safety Group SK, s.r.o.
Nová ulica 427/132 013 13 Konská
detail
25.08.2022 Zmluva o prenájme nebytových priestorov
Prenájom zasadacej miestnosti
2022-047
0.00 Ing. Filip Martinka Bezpečnostný manažment
Nová ulica 427/132, 013 13
detail
18.08.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-05138
Nákup kníh pre obecnú knižnicu - V. etapa
2022-045
1,300.00 Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
detail
18.08.2022 Zmluva o prenechaní nehnuteľnosti do užívania tretích osôb za odplatu
Prenájom šatní a ihriska
2022-046
300.00 Lukáš Laník
Smrková 178, 330 01 Kyšice, ČR
detail
04.08.2022 Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č. 3011/2020 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Úprava cien služieb spojených so zberom a prepravou komunálneho odpadu
2022-044
0.00 T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
03.08.2022 Zmluva o prenechaní nehnuteľnosti do užívania tretích osôb za odplatu
Prenájom šatní a ihriska
2022-043
750.00 JS invest s.r.o.
Kapitulská 13, Banská Bystrica 974 01
detail
01.08.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 40/2022/OE/HP/1.70
Dotácia z dotačného programu Regionálne dotácie
2022-042
1,100.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48, 011 09 Žilina
detail
20.07.2022 Zmluva o dielo
Zhotovenie diela "Urnová stena"
2022-041
10,674.43 VEKAM, s.r.o.
Chotárna 1434/19, 010 01 Žilina - Trnové
detail
18.07.2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Biznis Premium 24, SIM karta a zariadenie pre SOU1
2022-039
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
18.07.2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Biznis Premium 24, SIM karta a zariadenie pre SOU2
2022-040
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
12.07.2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Balík Biznis KlasikNET VDSL L+
2022-038
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
11.07.2022 Darovacia zmluva č.p..: KRHZ-ZA-VO-302-035/2022
Bezplatný prevod vlastníctva hnuteľných vecí vo vlastníctve SR v správe MVSR obdarovanému
2022-037
0.00 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
30.06.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke stravy uzatvorenej v zmysle § 269, ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov
Navýšenie ceny 1 porcie obedu = 4,50 € s DPH
2022-035
4.50 Dubová Rajec, s.r.o.
Námestie SNP 26, 015 01 Rajec
detail
30.06.2022 Nájomná zmluva uzatvorená podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Nájom nebytového priestoru
2022-036
450.00 Gabriel Špánik
Bystrická 129/51, 015 01 Rajec
detail
20.06.2022 GDPR Sub-sprostredkovateľská zmluva o poskytovaní služieb
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov subsprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a v rozsahu poverenia a pokynov sprostredkovateľa
2022-034
0.00 HOUR, spol. s.r.o.
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, Slovenská republika
detail
20.06.2022 GDPR Sprostredkovateľská zmluva o poskytovaní služieb
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a v rozsahu podľa GDPR zmluvy
2022-033
0.00 HOUR, spol. s r. o.
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, Slovenská republika
detail
20.06.2022 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 022/2022/RZ
Podmienky poskytovania služieb, dodávania produktov a udeľovania súhlasu (licencie) na používanie softvéru poskytovateľa
2022-032
0.00 HOUR spol. s. r. o.
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
detail
09.06.2022 Zmluva o balíkovom účte
Poskytnutie produktu Komunal v kombinácii ďalších bankových produktov
2022-031
0.00 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
detail
03.06.2022 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2021
Zmena výšky nájomného nebytových priestorov
2022-029
0.00 Ing. Roman Capko
Školská ulica č. 600/11, 013 13 Konská
detail
03.06.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Pripojenie odberného el. zariadenia obce do distribučnej sústavy SSD
2022-030
0.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
02.06.2022 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
Zriadenie Spoločného obecného úradu Rajecká dolina
2022-028
0.00 Obec Rajecká Lesná; Obec Zbyňov; Obec Veľká Čierna; Obec Šuja
Mariánske nám. 82, 013 15 Raj. Lesná; Hlavná 19/1, Zbyňov, 013 19 Kľače; Veľká Čierna 75, 015 01 Rajec; Šuja 1, 015 01 Rajec
detail
26.05.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Poskytnutie finančného príspevku za účelom podpory propagácie destinácie Rajecká dolina
2022-027
300.00 Rajecká dolina, oblastná organizácia cestovného ruchu
Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
detail
16.05.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
spracovanie osobných údajov
2022-026
0.00 Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
detail
16.05.2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
vykonanie odbornej praxe žiačky tretieho ročníka
2022-025
0.00 Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
detail
16.05.2022 Zmluva o poskytovaní služieb
Poskytovanie virtuálneho internetového servera - zverejňovanie hlásení na web stránke obce
2022-024
2.40 MK hlas, s.r.o.
Bernolákova 5, 083 01 Sabinov
detail
16.05.2022 Zmluva o dielo č. 1
Zhotovenie diela : Multif. verejne centrum Konská - spevnené plochy
2022-023
23,928.59 STAVBAU, s.r.o.
K Cintorínu 651, 010 04 Žilina - Bánová
detail
13.05.2022 Kúpna zmluva č. 17052022/OP/TK
Traktorová kosačka s príslušenstvom John Deere X350R
2022-022
8,382.00 Agroservis-Stred s.r.o.
Hadovská cesta 61, 945 01 Komárno
detail
11.05.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta

2022/0100005
15.00 Renáta Mičechová
Hlavná ulica 254/154, 013 13 Konská
detail
05.05.2022 Zmluva č. 322 0445 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Poskytnutie dotácie
2022-021
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
05.04.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta

2022/0100004
30.00 Daniela Súkeníková
Konská, Hlavná ulica 272/181A
detail
04.04.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta

2022/0100001
30.00 Pavlina Belošicová
Žilina, Trnavská 1355/6
detail
04.04.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta

2022/0100002
30.00 Jozef Vdovičík
Konská, Hlavná ulica 172/101
detail
04.04.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta

2022/0100003
40.00 Zuzana Jančovičová
Konská, Hlavná ulica 62/72
detail
30.03.2022 Návrh poistnej zmluvy Biznis Plus č. 8093294859
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov - BD 599, BD 600
2022-015
734.24 ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava
detail
30.03.2022 Príloha č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM
Všeobecné zmluvné podmienky pre používanie služieb IS DCOM zo dňa 10.03.2022
2022-018
0.00 DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Nám. Mateja Korvína 7842/1, 811 07 Bratislava
detail
30.03.2022 Kúpna zmluva
Majetkoprávne vysporiadanie - novovytvorený pozemok KNC parc.č. 2081/9 o výmere 21 m2
2022-017
315.00 Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Konská
Konská 127, 013 13 Rajecké Teplice
detail
30.03.2022 Kúpna zmluva
Majetkoprávne vysporiadanie k novovytvorenému pozemku na parc. KNC č. 2071/9 o výmere 15 m2
2022-016
225.00 Eberle Eva
Riečna ulica 213/10, Konská 01313
detail
30.03.2022 Oznámenie o odstúpení od zmluvy o dielo
Lávka s prestešením v oddychovej zóne, Konská
2022-019
0.00 Redston, s.r.o.
Hollého 203/50, 015 01 Rajec
detail
30.03.2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01.júna 2010
Zmena Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu - zánik účasti zmluvných strán
2022-020
0.00 Mesto Rajec, Obec Čičmany, Obec Fačkov, Obec Rajecká Lesná, Obec Šuja, Obec Ďurčiná, Obec Veľká Čierna, Obec Malá Čierna, Obec Kľače, Obec Jasenové, Obec Zbyňov, Mesto Rajecké Teplice
Námestie SNP2/2,015 22 Rajec, Čičmany 166 ,013 15, Fačkov 69,013 15, Rajecká Lesná 013 15, Šuja 015 01, Ďurčiná 77,015 01, Veľká Čierna 75,015 01, Malá Čierna 54,015 01, Kľače 1,013 19, Jasenové 1,013 19, Zbyňov 19/1, 013 19, Nám.SNP 29/1, 013 13 R.Teplic
detail
14.03.2022 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
Zmena ceny služby
2022-014
1,750.00 Ing. Mária Kasmanová, licencia UDVA číslo : 1114
Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba
detail
07.03.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2021
Predĺženie lehoty na zhotovenie diela - "Konská - ulica Hlavná chodník pozdĺž cesty III/2108, Objekt SO 03 Lávka pre peších
2022-013
23,305.00 SaO stavby s.r.o.
Vajanského 363, 024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
07.03.2022 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2021
Zmena - rozšírenie rozsahu plnenia predmetu zákazky, sumarizácia naviac prác, dodávok a zmena ceny - stavba "Konská - ulica Hlavná chodník pozdĺž cesty III/2108
2022-013a
11,660.52 SaO stavby s.r.o.
Vajanského 363, 024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
23.02.2022 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č.3
Ukončenie Zmluvy o dielo " Konská - rozšírenie splaškovej kanalizácie"
2022-012
0.00 SCHOTT, s.r.o.
Orechová 6, Bardejov - Bardejovská Nová Ves 085 01
detail
22.02.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta

2021/0100025
15.00 Peter Baroniak
Žilina, Platanova 3226/6
detail
09.02.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zmeny a doplnky k zmluve o opakovaný nájom bytu 3-izbový č. 5 na 1.poschodí BD 1 s.č. 599 - Kozáková
2022-011
0.00 Katarína Kozáková
Konská, Školská ulica 599/9, 01313
detail
08.02.2022 Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
Záväzok mlčanlivosti
2022-0010
0.00 MK HLAS
Bernoláka 73/5, Sabinov 083 01
detail
27.01.2022 Dodatok č.1 k zmluve o opakovanom nájme bytu
Zmeny a doplnky k zmluve o opakovaný nájom bytu 2-izbový č. 10 na 3.poschodí BD 2 s.č. 600
2022-009
0.00 Iveta Prieložná , Jozef Prieložný
Konská, Školská ulica 600/11 , 01313
detail
17.01.2022 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Zhotovenie diela - Lávka s prestrešením v oddychovej zóne Konská
2022-003
76,863.00 Redston, s.r.o.
Hollého 203/50, 015 01 Rajec
detail
17.01.2022 Zmluva o spracovaní osobných údajov
Úprava vzájomných práv a povinností pri spracovaní osobných údajov
2022-008
0.00 Galileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468, Čierna Voda 925 06, okres Galanta
detail
17.01.2022 Zmluva o balíčku GDPR+
Rozšírenie a zabezpečenie systému GDPR+
2022-007
696.00 Galileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468, Čierna Voda 925 06, okres Galanta
detail
17.01.2022 Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
Sprevádzkovanie mobilnej aplikácie V OBRAZE
2022-006
1,044.00 Galileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468, Čierna Voda 925 06, okres Galanta
detail
17.01.2022 Zmluva o prevádzke webového sídla
Zabezpečenie prevádzky redakčného systému a webového sídla www.obeckonska.info
2022-005
478.80 Galileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468, Čierna Voda 925 06, okres Galanta
detail
17.01.2022 Zmluva o vytvorení webového sídla
Vytvorenie webového sídla s prezentáciou www.obeckonska.info
2022-004
1,548.00 Galileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468, Čierna Voda 925 06, okres Galanta
detail
05.01.2022 Zmluva o právnej pomoci a poskytovaní právnych služieb
Poskytovanie právnych služieb Advokátom
2022-002
200.00 Mgr. Michal Grošaft , advokát
Hodžova 13, 010 01 Žilina
detail
03.01.2022 Dodatok č. 8 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke PDO Rajec - Šuja zo dňa 01.01.2005
Cena za uloženie a zneškodnenie 1 t KO platná od 01.01.2022
2022-001
63.00 Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec
detail