Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
21.12.2021 Zmluva o dodávke stravy

2021-071
4.20 Dubová Rajec, s.r.o.
Námestie SNP 26, 015 01 Rajec
detail
21.12.2021 Zámenná zmluva

2021-072
990.00 Labuda Miloslav
Hlavná ulica 195/142, 013 13 Konská
detail
20.12.2021 Žiadosť o akceptáciu platobných kariet
akceptácia platobných kariet - terminál
2021-069
0.00 Global Payments s.r.o., o.z.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
detail
20.12.2021 Kúpna zmluva

2021-070
6,100.00 Ján Mokrý
Dubová 3274/2, 010 07 Žilina
detail
14.12.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta

2021/0100024
15.00 Lucia Choi
Konská, Slnečná ulica 526/99
detail
30.11.2021 Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
Prenájom plochy na umiestnenie a prevádzkovanie samoobslužného automatu na vydávanie zásielok
2021-068
1.20 Packeta Slovakia s.r.o.
Kopčianska 3338/82A, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
detail
29.11.2021 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
Dodávka plynu - súp. č. 189
2021-0067
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
29.11.2021 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
Dodávka plynu - Obecný úrad
2021-066
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
11.11.2021 Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Prevod vlastníctva - výpočtová technika
2021-065
0.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
detail
09.11.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta

2021/0100023
30.00 Danka Kianičková
Konská, nová ulica 422/149
detail
03.11.2021 Memorandum o spolupráci
Spolupráca pri príprave kandidatúry a programu mesta Žilina do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026
2021-062
0.00 Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
detail
03.11.2021 Dohoda č. 21/25/012/28
Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti - menšie obecné služby
2021-064
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
03.11.2021 Dohoda č. 21/25/010/33
Realizácia činnosti - menšie obecné služby pre obec určená pre občana nachádzajúceho sa v hmotnej núdzi
2021-063
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
02.11.2021 Zmluva o dielo č.3 uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č.513/1991 Zb. OZ
Zhotovenie diela "Konská - rozšírenie splaškovej kanalizácie"
2021-61
348,322.32 SHOTT s.r.o.
Orechová 6, Bardejov - Bardejovská Nová Ves 085 01
detail
02.11.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta

2021/0100022
30.00 Karol Zemko
Konská, Nová ulica 471/25A
detail
27.10.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 23.9.2020 podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.
Doplňujúce práce na stavbe - Prístavba a stavebné úpravy s vytvorením nových tried ZŠ a MŠ Konská - úprava zmluvnej ceny diela
2021-060
338,728.86 MIPE Invest, s.r.o.
P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
detail
26.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta

2021/0100018
30.00 Juraj Stanko
Kuneradská cesta 63/33, 013 13 Rajecké Teplice
detail
26.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta

2021/0100019
30.00 Anna Dolníková
Hlavná ulica 39/50, 013 13 Konská
detail
25.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta

2021/0100020
30.00 Viera Majerčíková
Stránske 83, 013 13 RajeckéTeplice
detail
25.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta

2021/0100021
30.00 Viera Majerčíková
Stránske 83, 013 13 RajeckéTeplice
detail
20.10.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2021
Zmena - rozšírenie rozsahu plnenia predmetu zákazky, sumarizácia naviac prác, dodávok a zmena ceny
2021-059a
4,090.97 SaO stavby, s.r.o
Vajanského 363, 024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
19.10.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021
Zmena konštrukčného a technologického postupu na objekte SO-02 - Oporný múr stavby
2021-059
27,172.32 SaO stavby s.r.o.
Vajanského 363, 024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
18.10.2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Y432
Poskytnutie NFP - úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán
2021-058
19,500.00 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
detail
08.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta

2021/0100014
30.00 Peter Zbýňovec
Konská, Hlavná ulica 224/141
detail
08.10.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta

2021/0100015
45.00 Peter Zbýňovec
Konská, Hlavná ulica 224/141
detail
08.10.2021 Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
Ochrana osobných údajov v rámci spolupráce
2021-057
0.00 Marek Horník - TELESYS
Kunerad 186, 013 13
detail
05.10.2021 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2021-056
0.00 Marián Majerčík
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
05.10.2021 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2021-055
0.00 Iveta Prieložná a Jozef Prieložný
Školská ulica č. 600/11, 013 13 Konská
detail
29.09.2021 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Ukončenie nájmu
2021-053
0.00 Mgr. art. Juraj Hodas a Mgr. art. Júlia Hodasová
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
29.09.2021 Zmluva o nájme bytu
Nájom bytu
2021-054
0.00 Katarína Gabčíková
Ulica 1. mája 99/6, 013 13 Konská
detail
28.09.2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a služby požiarnej ochrany (PO)
Práva a povinnosti zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom
2021-052
0.00 Ing. Tomáš Valkovič
Osloboditeľov 663/20A, 013 13 Rajecké Teplice
detail
27.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta

2021/0100017
15.00 Michaela Mangová
Antona Bernoláka 8316/48A, 010 01 Žilina
detail
27.09.2021 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Pomoc a podpora v oblasti kybernetickej bezpečnosti, základný audit KB
2021-051
96.00 Osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence, Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto
detail
21.09.2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dodávka elektriny
2021-050
0.00 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
17.09.2021 Zmluva o výpožičke

2021-049
0.00 AGROREGIÓN, a.s.
Hollého 203/50, 015 01 Rajec
detail
07.09.2021 Poistná zmluva Biznis Plus
Poistenie majetku
2021-048
1,781.30 ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava
detail
03.09.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021
Zmena a doplnenie zmluvy o dielo - predĺženie lehoty na zhotovenie diela
2021-047
0.00 SaO stavby s.r.o.
Vajanského 363, 024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
02.09.2021 Návrh poistnej zmluvy č. 2408181629
Povinné zmluvné poistenie - AUDI A6
2021-046
168.20 Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
detail
31.08.2021 Darovacia zmluva podľa § 11 ods.7 zákona č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Osobné motorové vozidlo AUDI A6
2021-045
0.00 Slovenská republika , Najvyšší kontrolný úrad SR
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
detail
23.08.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05187
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom "Nákup kníh pre obecnú knižnicu - 4.etapa"
2021-044
1,100.00 Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
detail
19.08.2021 Dodatok č.3 k Licenčnej zmluve č. U1805/2013
Zmena platobné podmienky + zmena prílohy č.1 Konfigurácia informačného systému
2021-043
0.00 MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
detail
10.08.2021 Zmluva o bežnom účte

2021-042
0.00 Prima banka Slovensko a.s.
Hodźova 11, 010 11 Žilina
detail
09.08.2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov pre účel poskytnutia služby ELWIS
2021-041
0.00 JRK Slovensko s.r.o.
Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava
detail
09.08.2021 Zmluva o práve používania Služby ELWIS
Poskytnutie Služby ELWIS
2021-040
0.00 JRK Slovensko s.r.o.
Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava
detail
28.07.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta

2021/0100016
30.00 Vladimír Frnka
Konská, Hlavná ulica 113/65
detail
08.07.2021 Zmluva o vedení účtovníctva uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Vedenie podvojného účtovníctva
2021-039
0.00 Združenie miest a obcí Rajeckej doliny
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
detail
07.07.2021 Zmluva o dielo na verifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorínov
Verifikácia a aktualizácia pasportizácie cintorína , zverejnenie údajov o hrobových miestach na portáli
2021-038
1,029.60 TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
detail
30.06.2021 Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle § 628 a násl. zákona č.40/1964 Zb.
Darovanie podielového vlastníctva 1/2 - z CKN parc.č. 290
2021-37a
0.00 Vladimír Sýkora
Rajecká Lesná 363
detail
22.06.2021 Zmluva č.ZO/2021A23989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
Činnosť zodpovednej osoby - zabezpečenie dohľadu nad ochranou osobných údajov
2021-035
42.00 osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence , Námestie osloboditeľov 3/A, Košice mestská časť Staré Mesto 040 01
detail
22.06.2021 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Zber jedlých olejov a tukov
2021-034
2.40 Trafin Oil SK, s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190/30, Bytča 014 01
detail
22.06.2021 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2021-037
0.00 Ing. Martina Kypusová
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
22.06.2021 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2021-036
0.00 Jana Sandanusová
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
08.06.2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
Zabezpečenie odbornej praxe žiačky 3. ročníka
2021-033
0.00 Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
detail
07.06.2021 Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle § 628 a násl. zákona č.40/1964 Zb.
Darovanie podielového vlastníctva 1/10 - z CKN parc.č. 290
2021-032
0.00 Viera Ságlová Ing.
Čechury 4467, Ostrava - Poruba, 708 00,ČR
detail
31.05.2021 Zmluva o dielo č. 2/2021 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl.Obch. zákonníka
Rekonštrukcia chodníka Konská, Hlavná ulica
2021-031
56,370.56 SaO stavby s.r.o.
Vajanského 363, 024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
20.05.2021 Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle § 628 a násl. zákona č. 40/1964
Darovanie podielového vlastníctva 1/10 - z CKN parc.č. 290
2021-030
0.00 Marta Markovičová
SNP 1446/43, 017 07 Považská Bystrica
detail
20.05.2021 Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle § 628 a násl. zákona č.40/1964 Zb.
Darovanie podielového vlastníctva 1/10 - z CKN parc.č. 290
2021-029
0.00 Mária Martinková
Športová 125/26, 013 16 Zbyňov
detail
14.05.2021 Zmluva č. 321 0431 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč.zákonníka
Poskytnutie dotácie
2021-027
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
14.05.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-512-00454
Poskytnutie dotácie
2021-026a
3,500.00 Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
detail
14.05.2021 Zmluva o dielo č.1/2021

2021-028
111,253.73 SaO stavby s.r.o.
Vajanského 363,024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
03.05.2021 Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle § 628 a násl. zákona č.40/1964 Zb.
Darovanie podielového vlastníctva 1/10 - z CKN parc.č. 290
2021-026
0.00 Eva Tomičová
Konská 76, 013 13 Rajecké Teplice
detail
31.03.2021 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2021-024
0.00 Ján Belan
Školská ulica č. 599/9, 013 13 Konská
detail
31.03.2021 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2021-023
0.00 Gabriela Sedliaková
Školská ulica č. 599/9, 013 13 Konská
detail
31.03.2021 Zmluva o nájme bytu
Nájom bytu
2021-022
0.00 Branislav Bado
Jasenové 36, 013 19
detail
31.03.2021 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Ukončenie nájmu bytu
2021-021
0.00 Ing. Roman Capko
Školská ulica č. 600/11, 013 13 Konská
detail
31.03.2021 Nájomná zmluva č. 1/2021
Prenájom nebytových priestorov v budove s.č. 189 multifunkčné centrum Konská
2021-025
250.00 Ing. Roman Capko
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
29.03.2021 Zmluva o výpožicke č. KRHZ - ZA-VO-63-016/2021
Výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
2021-020
0.00 Slovenská republika - Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
29.03.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n až § 151p Občianského zákonníka
Zriadenie vecného bremena v prospech SSD - právo na uloženie IS týkajúce sa stavby "Konská - smer Zbyňov - predĺženie NNK"
2021-019
0.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
19.03.2021 Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle § 628 a násl. zákona č.40/1964 Zb.
Darovanie podielového spoluvlastníctva - KNC parc.č. 289/2, 2070/12, 2070/13 zapísané na LV č.2419 a KNE par. č.285, 286, 287 zap. na LV č.1875
2021-017
0.00 Ján Cibulka
č. 94, 013 19 Jasenové
detail
19.03.2021 Návrh poistnej zmluvy
Povinné zmluvné poistenie IVECO
2021-018
250.00 Generali poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
detail
17.03.2021 Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle § 628 a násl. zákona č.40/1964 Zb.
Darovanie podielového spoluvlastníctva - KNC parc.č. 289/2, 2070/12, 2070/13 zapísané na LV č.2419
2021-016
0.00 Vlasta Martinková rod. Pažická
Hlavná ulica 447/46, 013 13 Konská
detail
15.03.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zmena vo výške zálohy na vodné a stočné v prílohe Evidenčný list
2021-014
0.00 Erika Kováčová a Miroslav Fečík
Školská ulica č. 600/11, 013 13 Konská
detail
15.03.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zmena vo výške zálohy na vodné a stočné v prílohe Evidenčný list
2021-013
0.00 Ladislav Capko
Školská ulica č. 599/9, 013 13 Konská
detail
15.03.2021 Dotatok č.1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle §659 a nasl. Obč.zákonníka
Zmena znenia zmluvy v čl. II ods. 7 - Zmluva sa uzatvára na dobu určitú...
2021-015
0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
detail
10.03.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta

2021/0100013
30.00 Peter Hlaváč
Pionierska 184/1, 013 13 Rajecké Teplice
detail
09.03.2021 Dohoda o rozpise úhrady preddavkov
Preddavky na vodné a stočné BD 599/9, Školská ulica, Konská
2021-012
100.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
02.03.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta

2021/0100012
30.00 Pavol Tabak
SNP 74/2, Nová Dubnica
detail
02.03.2021 Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy zo dňa 27.6.2016
2021-011
0.00 NATUR-PACK, a.s.,
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
detail
28.02.2021 Zmluva o nájme bytu
Nájom bytu
2021-010
0.00 Michal Vrábel a Martina Tabačková
Školská ulica č. 409/4, 013 13 Konská
detail
28.02.2021 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Ukončenie nájmu bytu
2021-009
0.00 Mgr. Martina Remencová a Daniel Remenec
Školská ulica č. 599/9, 013 13 Konská
detail
17.02.2021 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.
Doplnenie čl. VI medzi zmluvnými stranami ADOS LÚČ s.r.o. a obcou Konská - zmluva sa uzatvára na dobu určitú
2021-008
0.00 ADOS LÚČ s.r.o.
Pri Rajčianke 139, 01319 Zbyňov
detail
15.02.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta

2021/0100011
30.00 Anna Krajčiová
Konská, Nová ulica 369/97
detail
31.01.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Doplnenie osoby v prílohe Evidenčný list
2021-007
0.00 Mgr. art. Juraj Hodas a Mgr. art. Júlia Hodasová
Školská ulica č. 599/9, 013 13 Konská
detail
27.01.2021 Darovacia zmluva č.p. KRHZ-ZA-VO-571-001/2020
Prevod vlastníctva - cisternová automobilová striekačka IVECO CAS 15
2021-006
0.00 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR
Pribinova 2,81272 Bratislava
detail
25.01.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04414
Poskytnutie finančných prostriedkov na" Nákup kníh pre obecnú knižnicu - 3.etapa"
2021-005
2,000.00 Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
detail
21.01.2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Záväzok uzavrieť zmluvu s investorom o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby na pozemky v k.ú. Rajecké Teplice parc.č.2278/1
2021-003
200.00 PTM-BYTY, s.r.o.
Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
detail
21.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v p.z.
Zmluva o poskytovaní služieb - MOM testovanie
2021-004
0.00 ADOS LÚČ s.r.o.
Pri Rajčianke 139, 01319 Zbyňov
detail
20.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v p.z.
Poskytovanie služieb súvisiacich so zberom, prepravou a zneškodňovaním biologicky kontaminovaného odpadu z testovania na Covid-19
2021-002
55.00 ENVIROLIVE, s.r.o.
Kragujevská 12, 010 01 Žilina
detail
05.01.2021 Zmluva o právnej pomoci a poskytovaní právnych služieb
Poskytovanie právnych služieb advokátom
2021-001
200.00 Mgr. Michal Grošaft, advokát
Hodžova13, 010 01 Žilina
detail