Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
31.12.2020 Zmluva o zabezpečení stravovania
Zabezpečenie stravovania
2020-112
0.00 RAJKA - Jozefína Kollárová, stravovacie služby
1. Mája 412/1
detail
31.12.2020 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
Vývoz pevného KO a drobného stavebného odpadu vo VOK
2020-113
0.00 URÍK s.r.o.
Zátočná 467/16, 013 13 Rajecké Teplice
detail
31.12.2020 Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust.§ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
Poskytnutie koncových zariadení a SIM karty na výkon asistovaného sčítania obyvateľov
2020-114
0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-110
0.00 Eva Marunová a Jaroslav Maruna
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-109
0.00 Ján Belan
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-108
0.00 Miroslav Súkeník
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-107
0.00 Mgr. Martina Remencová a Daniel Remenec
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-106
0.00 Katarína Kozáková
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-105
0.00 Mgr. Mária Jasenovská
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-104
0.00 Gabriela Sedliaková
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-103
0.00 Marián Majerčík
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-102
0.00 Ladislav Capko
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-101
0.00 Ľubomír Praznovec
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-100
0.00 Mgr. art. Juraj Hodas a Mgr. art. Júlia Hodasová
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-099
0.00 Ing. Martina Kypusová
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-098
0.00 Miroslav Škatuliak a Erika Škatuliaková
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-097
0.00 Ing. Roman Capko
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-096
0.00 Erika Kováčová a Miroslav Fečík
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-095
0.00 Jana Sandanusová
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-094
0.00 Pavol Demčišák a Erika Demčišáková
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-093
0.00 Jozef Adamička a Eva Tisoňová
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-092
0.00 Ing. Eva Masárová
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-091
0.00 Mgr. Ivana Jamečná a Ján Jamečný
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-090
0.00 Vladimír Golier
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-089
0.00 Iveta Prieložná
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-088
0.00 Miroslava Winklerová a Róbert Winkler
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Zvýšenie nájomného
2020-087
0.00 Dana Hodásová
Nová ulica 440/136, 013 13 Konská
detail
28.12.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2020-111
0.00 Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
detail
17.12.2020 Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
Sprostredkovanie spracúvania osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa - Kamerový systém
2020-086
0.00 Základná škola s materskou školou Konská
Školská ulica 399/7, 013 13 Konská
detail
16.12.2020 Zmluva o výpožičke
Poskytnutie koncových zariadení a SIM kariet na výkon asistovaného sčítania v teréne
2020-085
0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
detail
14.12.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0100009
30.00 Hodasová Veronika
Konská, Hlavná ulica 24/32
detail
14.12.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0100010
15.00 Hodasová Veronika
Konská, Hlavná ulica 24/32
detail
01.12.2020 Darovacia zmluva
Finančný dar za účelom ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt v obci Konská
2020-084
1,000.00 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Konská
Hlavná 127, 013 13 Konská
detail
24.11.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2020
Úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán - Rekonštrukcia MK ul. 1.mája Konská
2020-083
0.00 VÁHOSTAV- SK, a.s.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
detail
12.11.2020 Nájomná zmluva
Prenájom pozemkov - EKN parciel v k.ú. Konská
2020-082
189.76 Michal Kopera
Osloboditeľov 357/77, 013 13 Rajecké Teplice
detail
09.11.2020 Dohoda č. 20/25/010/29 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dopl. niektorých zákonov v zn.n.p.
Aplikácia § 10 zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe
2020-081
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
06.11.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva 1/12 k celku EKN parc.č. 285, 286, 287
2020-080
0.00 Milan Cibulka
Konská č. 75, 013 13 Konská
detail
06.11.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1166/2020
zriadenie vecného bremena - umiestnenie vodovodu na pozemku povinného z vec.bremena
2020-079
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
04.11.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
2020-078
33,017.00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
detail
30.10.2020 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Ukončenie nájmu k 31.10.2020
2020-075
0.00 Pavol Demčišák a Erika Demčišáková
Školská ulica č. 600/11, 013 13 Konská
detail
30.10.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu - výmena bytu
2020-076
0.00 Pavol Demčišák a Erika Demčišáková
Školská ulica č. 600/11
detail
30.10.2020 Zmluva o nájme bytu
Nájom bytu
2020-077
0.00 Dana Hodásová
Nová ulica č. 440/136, 013 13 Konská
detail
29.10.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 13/2020 zo 6.7.2020
Zmena znenia zmluvy č. 13/2020 v článku I bod 1. a v článku II bod 1.
2020-074
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
26.10.2020 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Ukončenie nájmu k 31.10.2020
2020-073
0.00 Monika Horníková a Vladimír Horník
Školská ulica č. 600/11
detail
20.10.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva EKN par.č.290 a EKN par.č.291
2020-071
0.00 Anna Stančeková r. Gabčíková
Vršok 74/13, 013 14 Kamenná Poruba
detail
20.10.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva EKN par.č. 290
2020-070
0.00 Juríčková Viera r. Kočvarová
Lesná 163/8, 013 13 Rajecké Teplice
detail
20.10.2020 Zmluva o združených dodávkach plynu
Dodávka plynu
2020-072
0.00 CYEB s.r.o.
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
detail
13.10.2020 Kúpna zmluva
Kúpa nehnuteľnosti CKN parc.č. 796/6 výmera 41 m2 a parc.č. 796/7 výmera 3 m2
2020-069
0.00 Jana Bieliková r. Baránková
Hlavná ulica 268/185 , 013 13 Konská
detail
01.10.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Telekomunikačné služby
2020-068
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
29.09.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2020-066
0.00 Mgr. Martina Remencová a Daniel Remenec
Školská ulica č 599/9, 013 13 Konská
detail
29.09.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2020-067
0.00 Ľubomír Praznovec
Školská ulica č. 599/9, 013 13 Konská
detail
28.09.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2020
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán - zmena ceny diela z dôvodu zúženia rozsahu dodaného diela
2020-064
106,217.63 Stavebný podnik Považie, s.r.o.
Hlboké nad Váhom 253, 014 01 Hlboké nad Váhom
detail
28.09.2020 Zmluva o dielo
Prístavba a stavebné úpravy s vytvorením nových tried ZŠ a MŠ Konská
2020-065
324,000.00 MIPE Invest, s.r.o.
P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
detail
24.09.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva 1/12 EKN parcely č. 285, 286 a 287, zastavané plochy a nádvorie
2020-063
0.00 Dominik Virdzek
Piešťanská č. 2991/6, 010 08 Žilina
detail
17.09.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0100008
10.00 Anna Stančeková
Kamenná Poruba, Vŕšok 74/13
detail
17.09.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva 1/3 k celku KNC parc.č. 2070/12, 2070/13, 289/2 zastavaná plocha a nádvorie
2020-061
0.00 Mária Pažická rod. Personová
Hlavná ulica č. 74/86, 013 13 Konská
detail
17.09.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena
Vecné bremeno k zaťaženým nehnuteľnostiam v Rajeckých Tepliciach KNC parc.č. 719/21
2020-062
0.00 Ing. Ľubomír Fábik, MUDr. Simone Fábiková, Ján Hodás, Monika Hodásová, Ivan Klabník, Jana Klabníková
Ružová 2424/32, 010 01 Žilina, Vršok 83/30, 013 14 Kamenná Poruba, Hollého 162/18, 015 01 Rajec, Lipová 157/4, 01501 Rajec
detail
03.09.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva 4/48 k celku KNC parc.č. 2070/15 o výmere 24 m2 zastavaná plocha a nádvorie
2020-060
0.00 Peter Ďurana
Ulica 1. mája 100/5, 013 13 Konská
detail
02.09.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva 4/48 k celku KNC parc.č. 2070/15 o výmere 24 m2 zastavaná plocha a nádvorie
2020-059
0.00 Pavlína Miková , rod. Ďuranová
Ďurčiná č.357, 015 01 Ďurčiná
detail
02.09.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva 4/48 k celku KNC parc.č. 2070/15 o výmere 24 m2 zastavaná plocha a nádvorie
2020-058
0.00 Pavol Ďurana
Nová ulica 350/58, 013 13 Konská
detail
27.08.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Nájom bytu
2020-057
0.00 Iveta Prieložná
Školská ulica č. 600/11, 013 13 Konská
detail
20.08.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva 1/48 k celku EKN parc.č. 290 o výmere 79m2 zastavaná plocha a nádvorie
2020-055
0.00 Milan Vrábel
Hlavná ulica č. 43/29A, 013 13 Konská
detail
20.08.2020 Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1805/2013
Zmena ceny a platobných podmienok
2020-056
265.00 MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
detail
18.08.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva 17/192 k celku EKN parcely č. 291, výmera 32 m2, zastavaná plocha a nádvorie
2020-054
0.00 Angela Dolinayová
Vysokoškolákov č. 8556/33A, 010 08 Žilina
detail
18.08.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva 4/48 k celku EKN parc.č. 290 o výmere 79m2 zastavaná plocha a nádvorie
2020-053
0.00 Jozef Ďurana
Zápilie č.79/32, 013 13 Konská
detail
18.08.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva 4/48 k celku KNC parc.č. 2070/15 o výmere 24 m2 zastavaná plocha a nádvorie
2020-052
0.00 Anton Ďurana
Zápilie č. 80/31, 013 13 Konská
detail
13.08.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0100007
15.00 Ladislav Baránek
Konská, Hlavná ulica 233/157
detail
07.08.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva 4/48 k celku KNC parcely č. 2070/15, výmera 24 m2, zastavaná plocha a nádvorie
2020-051
0.00 Štefan Ďurana
1. mája č. 481/73, 015 01 Rajec
detail
07.08.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva 1/64 k celku EKN parcely č. 291, výmera 32 m2, zastavaná plocha a nádvorie
2020-050
0.00 Božena Kasmanová
Staré Oldřůvky č. 17, 747 87 Budišov nad Budišovkou, ČR
detail
06.08.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva 1/12 k celku KNC parc.č. 2070/12, 2070/13, 289/2
2020-048
0.00 Stanislav Cibulka
Konská č. 75, 013 13 Konská
detail
06.08.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva 1/48 k celku EKN parcely č. 290, výmera 79 m2, zastavaná plocha a nádvorie
2020-049
0.00 Ondrej Vrábel
Školská č. 166/9,013 13 Rajecké Teplice
detail
05.08.2020 Darovacia zmluva
Darovanie podielového vlastníctva 5/48 k celku EKN parc.č. 291
2020-047
0.00 Alena Králiková
Riečná ulica č.209/2, 013 13 Konská
detail
29.07.2020 Kúpna zmluva
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcou MK - KNC par.č. 119/5 a 120/3
2020-046
1,624.70 Miroslav Frič,Ing.,Phd. a Katarína Fričová, Ing.
Hlavná ulica 475/47, 013 13 Konská
detail
17.07.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0100006
15.00 Terézia Štefanicová
30. apríla 294/19, 013 13 Rajecké Teplice
detail
08.07.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena
Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti
2020-045
0.00 Radovan Tužinčin, Barbora Tužinčinová
Lesná 420/4, 013 13 Rajecké Teplice
detail
06.07.2020 Zmluva č. 13/2020 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
Právo budúceho oprávneného vybudovať vodovodné potrubia na pozemkoch budúceho povinného
2020-044
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
17.06.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0100005
30.00 Vladimír Majčin
Slnečná ulica 533/86, 013 13 Konská
detail
15.06.2020 Rámcová dohoda č. 3011/2020 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stav. odpadom
2020-043
0.00 T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
28.05.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0100003
15.00 Mária Kováčová
Hlavná ulica 133/114, 013 13 Konská
detail
28.05.2020 Zmluva o poskytnutí grantu č. KIA_ZGP20_D05
Poskytnutie grantu na projekt - Záleží nám na prostredí v ktorom žijeme
2020-042
1,000.00 Nadácia Pontis , Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2
detail
29.04.2020 Zmluva o dielo č. 2/2020
Zateplenie budovy multifunkčného verejného centra
2020-040
18,705.95 Stavbau, s.r.o.
K Cintorínu 651, 010 04 Žilina
detail
29.04.2020 Kúpna zmluva
Predaj garážového kontajnera o rozmeroch 400 cm x 700 cm x 300 cm
2020-041
800.00 Branislav Dávidík
Nová ulica 442/146, 013 13 Konská
detail
29.04.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0100004
30.00 Renáta Mandáčková
Hlavná ulica 27/7, 13 13 Konská
detail
16.04.2020 Zmluva o úvere č. 269/CC/20
Poskytnutie úveru
2020-039
500,000.00 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
detail
16.04.2020 Zmluva o Platobnej karte
Vydanie Platobnej karty k Účtu
2020-038
0.00 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
detail
15.04.2020 Zmluva o dielo č. 1/2020
Chodník Konská - Kamenná Poruba
2020-037
131,329.79 Stavebný podnik Považie, s.r.o.
Hlboké nad Váhom 253, 014 01 Hlboké nad Váhom
detail
01.04.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2020-036
0.00 Miroslava Škatuliak a Erika Škatuliaková
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
01.04.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2020-035
0.00 Ing. Roman Capko
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
01.04.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2020-034
0.00 Erika Kováčová a Miroslav Fečík
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
01.04.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2020-033
0.00 Monika Horníková a Vladimír Horník
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
01.04.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2020-032
0.00 Jozef Adamička a Eva Tisoňová
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
01.04.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2020-031
0.00 Ing. Eva Masárová
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
01.04.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2020-030
0.00 Mgr. Ivana Jamečná a Ján Jamečný
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
01.04.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2020-029
0.00 Vladimír Golier
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
01.04.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2020-028
0.00 Miroslava Winklerová a Róbert Winkler
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
01.04.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2020-027
0.00 Pavol Demčišák a Erika Demčišáková
Školská ulica 600/11, 013 13 Konská
detail
01.04.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2020-026
0.00 Eva Marunová a Jaroslav Maruna
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
01.04.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2020-025
0.00 Ján Belan
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
01.04.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2020-024
0.00 Miroslav Súkeník
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
01.04.2020 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2020-023
0.00 Katarína Kozáková
Školská ulica 599/9, 013 13 Konská
detail
« späť 1 2 ďalej »