Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
31.12.2015 Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD - Konská - 01
sprístupnenie softvérového produkt mOBEC - digitálne mapy na obecnej stránke
2015-068
336.00 Mapa Slovakia Digital, s.r.o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
29.12.2015 Poistná zmluva - Majetok & Efekt
Poistenie hospodárska budova ihrisko "Zábystričie"
2015-066
23.52 UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
detail
29.12.2015 Poistná zmluva Majetok & Efekt
Poistenie šatne na ihrisku "Zábystričie"
2015-067
29.28 UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
detail
28.12.2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
audit UZ a KUZ
2015-064
600.00 Ing. Mária Kasmanová
Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba
detail
28.12.2015 Zmluva o poskytnutí NFP č. 434/2015-2050-1200
Poskytnutie NFP na modernizáciu VO v obci Konská
2015-065
141,196.87 Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
detail
22.12.2015 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Opakovaný nájom bytu
2015-062
0.00 Juraj Hodas a manželka Júlia Hodasová
Konská
detail
22.12.2015 Zmluva o dielo č.2/2015

2015-063
4,464.00 ČaS ENERGO PLUS,s.r.o.
Oremburská 10, 974 04 Banská Bystrica
detail
16.12.2015 Dohoda č. 15/25/012/138 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb
2015-061
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
15.12.2015 Zmluva o nájme bytu
Nájom bytu
2015-060
0.00 Marián Majerčík
Konská
detail
14.12.2015 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č.02/024/15

2015-055
134,696.70 Prima Banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
14.12.2015 Dohoda o vydaní blankozmenky č.02/024/15

2015-056
0.00 Prima Banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11, 01011 Žilina
detail
14.12.2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1072/2015
Nenávratný fin.príspevok pre národný projekt "Moderné vzdelávanie-digitálne"-Interaktívna tabuľa+notebook+reproduktory pre ZŠ s MŠ
2015-057
0.00 Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava
detail
14.12.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM č. ZLP-2016-0225
Poskytovať plnenia IS DCOM a jeho prístupy k modulom
2015-058
0.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
14.12.2015 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Ukončenie nájmu
2015-059
0.00 Vladimír Mlynarčík
Konská
detail
10.12.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0353
10.00 Šulc Milan
Jaseňova 23, 010 07 Žilina
detail
07.12.2015 Dohoda o spolupráci č. Z-D-2015-001651-00
Poskytovanie súčinnosti SSE-D-zverejňovať na webovom sídle(a v MR) začiatok,a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny
2015-053
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
07.12.2015 Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2015-001650-00
Vypožičanie podperných bodov (stĺpov) 228ks el.vedení obci, za účelom umiestnenia zariadení- vedenia, svietidiel, rozvádzačov VO
2015-054
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
27.11.2015 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-540/014/2015
Bezplatné užívanie dočasne prebytočný hn.majetok štátu v správe MV SR-cisternová automobilová striekačka IVECO
2015-052
0.00 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Prigbinova 2, 812 72 Bratislava
detail
25.11.2015 Dohoda č. 15/25/010/100 - o pomoci v HN
aplikácia §10 zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN-menšie obecné služby v rozsahu 32 hodín mesačne
2015-051
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
25.11.2015 Dohoda o vzájomnej spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov k stavbám a pozemkom

2015-049
0.00 Prameň Kamenná Poruba s.r.o. a spol.
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
detail
25.11.2015 Kúpna zmluva

2015-050
5,076.00 Maniak Vladmír a manž. Ľubica
Konská 164
detail
10.11.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0352
10.00 Jankovičová Anna
Konská č. 599
detail
10.11.2015 Kúpna zmluva
kúpa nehnuteľnosti: Rodinný dom súp. č. 197 na parc. č. 487/2
2015-048
6,500.00 Ružena Štofková
Borová, Žilina
detail
09.11.2015 Nájomná zmluva č.2/2015

2015-047
189.76 Michal Kopera
Osloboditeľov 357/77, Rajecké Teplice
detail
06.11.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0012
30.00 Kostolná Margita
Konská č. 441
detail
02.11.2015 Zmluva o dielo č.1/2015

2015-046
141,786.00 IMAO elektric, s.r.o.
Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
detail
23.10.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zmena pôvodného programu -
2015-045
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava I
detail
12.10.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Zaviazanie sa k uzatvoreniu zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
2015-042
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
12.10.2015 Obnovenie platnosti Zmluvy o poskytnutí diela a zhotovení internetovej stránky
Obnovenie platnosti Zmluvy o poskytnutí diela a zhotovení internetovej stránky
2015-043
0.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169
detail
12.10.2015 Zmluva o zabezpečení stravovania
zabezpečenie stravovania
2015-044
2.70 Jozefína Kollárová - RAJKA, stravovacie služby
1.mája 412/1, 015 01 Rajec
detail
02.10.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0134
20.00 Mgr. Kavecká Lucia
Rozkvet 2019, 017 01 Považská Bystrica
detail
24.09.2015 Zmluva o dielo

2015-041
5,750.00 Stanček Benedikt
Konská 522
detail
23.09.2015 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení IS DCOM č.ZLP-2015-0257/OPIS
Zmena platnosti zmluvy - na dobu určitú
2015-040
0.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
22.09.2015 Zmluva o dielo

2015-039
14,993.41 STAVBAU, s.r.o.
K Cintorínu 651, 010 04 Žilina
detail
21.09.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0339
40.00 Čerňanská Helena
Konská č. 54
detail
03.09.2015 Nájomná zmluva č.1/2015

2015-035
42.35 Bohuslav Jasenovský - JE-TRANS-SK
Kamenná Poruba,Hlavná 115/113 ,01314
detail
03.09.2015 Nájomná zmluva

2015-036
100.00 Lesné a pozemkové spoločenstvo Urbár - Konská
Konská
detail
03.09.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov

2015-037
100.00 BANEKO, s.r.o.
Fačkov 115
detail
03.09.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov

2015-038
100.00 Nelson Services, s.r.o.
Konská 338,013 13 Rajecké Teplice
detail
27.08.2015 Poistenie majetku ZŠ s MŠ
živelné, požiarne nebezpečie, voda, krádež a lúpež
2015-032
647.66 UNIQA poisťovňa a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
detail
27.08.2015 Poistenie majetku - obec - všeobecná zodpovednosť
všeobecná zodpovednosť
2015-033
203.44 UNIQA poisťovňa a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
detail
27.08.2015 Zmluva o dielo na zhotovenie svetelnotechnickej štúdie

2015-034
1,188.00 ALL ENERGY,s.r.o.
Perecká 11, 934 05 Levice
detail
26.08.2015 Zmluva o nájme bytu
Nájom bytu
2015-031
0.00 Zuzana Jánošíková
Konská
detail
25.08.2015 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Ukončenie nájmu
2015-030
0.00 Jana Novomestská
Konská
detail
17.08.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0276
20.00 Straňanková Emília
Konská č. 170
detail
13.08.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0351
20.00 Berkesová Ingrida
Konská č. 430
detail
12.08.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0154
10.00 Horňáková Anna
Konská č. 109
detail
05.08.2015 Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej kanalizácie v cestnom telese /cestných pomocných pozemkoch

2015-029
0.00 ŽSK, Správa ciest ŽSK
Komenského 48,011 09 Žilina
detail
03.08.2015 Kúpna zmluva

2015-028
2.00 Masár Karol, Kmetíková Zuzana
Konská 37, Konská 325
detail
30.07.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0073
20.00 Praznovec Jozef
Konská č. 423
detail
23.07.2015 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Spracovanie osobných údajov
2015-027
0.00 MADE spol. s r.o.
Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica
detail
22.07.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0225
50.00 Turčanová Zuzana
Gerlachovská 3105, Žilina
detail
22.07.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0035
20.00 Hodás Ľudovít
Kuneradská cesta 137/41, Rajecké Teplice
detail
16.07.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0308
20.00 Slyško Rastislav
Školská 102, Rajecké Teplice
detail
13.07.2015 Zmluva o nájme bytu
Nájom bytu
2015-026
0.00 Jana Sandanusová
Konská
detail
13.07.2015 Dohoda o ukončení nájmu bytu
Ukončenie nájmu
2015-025
0.00 Gabriela Danková
Konská
detail
08.07.2015 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov SDS SP z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
Určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR
2015-024
0.00 Sociálna poisťovňa
ul. 29. augusta 8 a 10
detail
06.07.2015 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.4300031419
pripojenie odberného miesta č. 4523512 na parc.č.KN 2070/1
2015-023
86.66 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/5
detail
06.07.2015 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.4300031417
pripojenie odberného miesta č. 4523511 na parc.č.KN 2071/1
2015-022
86.66 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/5
detail
03.07.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0095
20.00 Dolník Jozef
Konská 137
detail
03.07.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0005
60.00 Vrábľová Viera
Konská č. 409
detail
01.07.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0269
10.00 Jasenovský Bohuslav
Školská 332, Rajecké Teplice
detail
01.07.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N 0321
20.00 Pažický Jozef
Konská č. 97
detail
29.06.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0058
40.00 Hodás Peter
Konská č. 135
detail
15.06.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0150
30.00 Hulin Peter
Dadanova 16, 010 01 Žilina
detail
15.06.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0226
40.00 Strhárová Janka
Konská č. 383
detail
15.06.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0271
20.00 Štrba Jozef
Konská č. 443
detail
11.06.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0182
20.00 Hodás Ľubomír
Konská č. 106
detail
11.06.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0191
30.00 Barančeková Felka
Konská č. 413
detail
11.06.2015 Výpoveď Zmluvy o poskytnutí diela a zhotovení internetovej stránky
Výpoveď Zmluvy o poskytnutí diela a zhotovení internetovej stránky
2015-021
0.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169
detail
11.06.2015 Výpoveď Zmluvy o odbornej a technologickej pomoci
Výpoveď Zmluvy o odbornej a technologickej pomoci
2015-020
0.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169
detail
11.06.2015 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
Poskytovanie odb. a techn.pomoci pri aktualizácii dokument. (OOU)
2015-019
66.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169
detail
10.06.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0023
20.00 Pekarová Katarína
Konská č. 256
detail
10.06.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0233
20.00 Kramoriš Ladislav
Konská č. 215
detail
09.06.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0348
20.00 Kramorišová Ľudmila
Konská č. 400
detail
09.06.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0326
40.00 Maniak Vladimír
Konská č. 164
detail
08.06.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

V0021
10.00 Prieložná Anna
Kunerad 150
detail
08.06.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0116
10.00 Veselický Marián
Lúčky 651, 013 13 Rajecké Teplice
detail
27.05.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0347
20.00 Michálková Irena
Konská č. 352
detail
19.05.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0219
30.00 Lietavec Miroslav
Konská č. 525
detail
13.05.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0128
10.00 Capko Marián
Konská č. 417
detail
11.05.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0274
20.00 Kostelná Františka
Konská č. 226
detail
11.05.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0259
20.00 Pažický Jozef
Konská č. 97
detail
07.05.2015 Zmluva o poskytnutí granti č.NA15_003

2015-018
1,500.00 Nadácia Allianz
Dostojevského rad 4,81574 Bratislava
detail
30.04.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0166
40.00 Baránek Mikuláš
Konská č. 118
detail
30.04.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0139
30.00 Hodás Štefan
Konská č. 45
detail
30.04.2015 Dohoda o spolupráci podľa zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

2015-017
0.00 Obec Belá
Obecný úrad Belá, Oslobodenia 183, 01305
detail
24.04.2015 Dodatok č.1 k zmluve č.20100501a o poskytovaní služieb

2015-016
50.00 BENMAR s.r.o.
Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
detail
20.04.2015 Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení stravovania

2015-015
0.00 RAJKA- Jozefína Kollárová, stravovcie služby
1.mája 412/1 , Rajec
detail
01.04.2015 Zmluva o dielo na prjektovú činnosť

2015-014
3,400.00 Ing. Peter Majčin-RIS
M.Šinského 678/20, 01007 Žilina
detail
01.04.2015 Zmluva o zrušení vecného bremena

2015-013
0.00 Przeczek Leon a manž. Anna
Konská 175, 01313 Rajecké Teplice
detail
30.03.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0094
20.00 Tomičová Eva
Konská 76
detail
30.03.2015 Dohoda č. 2/2015/§54 - VZ
Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
2015-012
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, Žilina 010 01
detail
30.03.2015 Zmluva o opakovanom nájme bytu
Nájom bytu
2015-011
0.00 Erika Kováčová, Miroslav Fečík
Konská
detail
27.03.2015 Zmluva o poskytnutí grantu č.KIA15_068

2015-010
2,630.00 Nadácia Pontis,Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2
detail
25.03.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0346
20.00 Belan Ján
Konská 599
detail
20.03.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0345
10.00 Ďurana Pavol
Konská 350
detail
16.03.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0162
30.00 Vrábel Rastislav
Gaštanová 46, Žilina
detail
13.03.2015 Zmluva o dielo č.03/2015/ELMISIT

2015-009
4,016.40 ELMIS-IT spol.s r.o.
Cesta do Rudiny 629, 024 01 KNM
detail
10.03.2015 Zmluva o nájme hrobového miesta

N0044
60.00 Capko Ladislav
Konská 599
detail
« späť 1 2 ďalej »