Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
27.12.2012 Protokol č.01703/2012-UVOP-U00041/12.00

2012-037
0.00 Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, 817 15 Bratislava
detail
26.12.2012 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.4/S/2012 zo dňa 27.7.2012

2012-036
2,524.96 LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
013 62 Veľké Rovné 586
detail
26.12.2012 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.4/S/2012 zo dňa 27.7.2012

2012-035
2,651.91 LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
013 62 Veľké Rovné 586
detail
17.12.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti

2012-034
0.00 ÚPSVaR Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
06.12.2012 Zmluva o bežnom účte

2012-033
0.00 Prima Banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11
detail
06.12.2012 Dodatok k zmluve zo dňa 14.12.2011 o poskytovaní audit.služieb

2012-032
300.00 RVC Senica s.r.o., licencia SKAU číslo:302
M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica
detail
14.11.2012 Mandátna zmluva
Viacúčelové ihrisko Konská
2012-031
1,500.00 Ing. Peter Majčin - RIS
M. Šinského 678/20, 010 07 Žilina
detail
13.11.2012 Zmluva o dielo č.11/01/2012
Viacúčelové ihrisko
2012-030
72,989.65 VAAT, spol. s.r.o.
Žilinská Lehota 110, 010 01 Žilina
detail
09.11.2012 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2012-029
0.00 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
detail
17.10.2012 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo TS 04/2012

2012-028
0.00 MiloŠ Kozel - MIKO
Skalka 220/19, 013 11Lietavská Lúčka
detail
16.10.2012 Zmluva o prevádzke knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice

2012-027
66.39 Slovenská národná knižnica v Martine
Námestie J.C.Hronského 1,03601 Martin
detail
26.09.2012 Protokol č.39/2012 o prechode vlastníctva nehnuteľ.majetku

2012-026
0.00 SR - Obvodný úrad v Žiline
Janka Kráľa 4,010 40 Žilina
detail
09.08.2012 Mandátna zmluva
VO
2012-025
350.00 DGB, s.r.o.
Mydlárska 185
detail
27.07.2012 Zmluva o dielo
Stavebné úpravy Domu smútku
2012-024
35,980.33 LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
013 62 Veľké Rovné 586
detail
27.07.2012 Mandátna zmluva

2012-023
760.00 Ing. Peter Majčin - RIS
M. Šinského 678/20, 010 07 Žilina
detail
10.07.2012 Kúpna zmluva

2012-022
150.00 Ružarovská Mária
Dolné Orešany 442, 919 02 Dolné Orešany
detail
10.07.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena

2012-021
0.00 Capková Helena, Macková Renáta
Konská č.s.168, 013 13 Rajecké Teplice
detail
02.07.2012 Zmluva o dielo na projektovú činnosť

2012-020
550.00 Ing. Peter Majčin - RIS
M. Šinského 678/20, 010 07 Žilina
detail
02.07.2012 Darovacia zmluva

2012-019
0.00 Hodásová Anna r.Masárová
Konská č.s.359, 013 13 Rajecké Teplice
detail
02.07.2012 Zmluva o poskytnutí služieb

2012-018
6,030.00 Agentúra Európa, s.r.o.
Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina
detail
02.07.2012 Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska

2012-017
0.00 Jozef Vysoký
Ďurčiná 242, 015 01 Rajec
detail
02.07.2012 Zmluva o poskytovaní technických služieb

2012-016
0.00 MiloŠ Kozel - MIKO
Skalka 220/19, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
12.06.2012 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii

2012-015
1.00 ŽSK
ul.Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
19.04.2012 Dohoda o spolupráci vo veci prípravy podkladov a výkupu pozemkov pre výstavbu prístup.komunikácie v KU Konská
Dohoda o vzájomnej spolupráci
2012-014
0.00 PRAMEŇ Kamenná Poruba, s.r.o.
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
detail
17.04.2012 Zmluva o dielo

2012-013
3,374.29 Ing.Anton Bebjak - SANAB
ul.Pálenice č.1009/2, 956 33 Chynorany
detail
11.04.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
2012-012
6,782.40 SR zastúpená MDVaRR SR
Nám. slobody 6,810 05 Bratislava
detail
21.03.2012 Zmluva o dielo na projektovú činnosť
Zateplenie budovy multifunkčného verejného centra Konská
2012-011
600.00 Ing. Peter Majčin - RIS
M. Šinského 678/20, 010 07 Žilina
detail
06.02.2012 Zmluva o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku
prevzatie HM - rozšírenie verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie - 2x12 b.j. Konská
2012-07
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
06.02.2012 Mandátna zmluva
konanie v mene mandanta - pri ÚPN-O
2012-08
5,976.00 Urbion sk, s.r.o.
A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
detail
06.02.2012 Zmluva o dielo
Vypracovanie - Územný plán obce Konská (ÚPN-O)
2012-09
11,880.00 Ing. arch. Peter Nezval
M.Šinského 7, 010 07 Žilina
detail
06.02.2012 Zmluva o dielo
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Zateplenie budovy multifunkč.verejného centra
2012-010
900.00 Ing. Peter Majčin - RIS
M. Šinského 678/20, 010 07 Žilina
detail
30.01.2012 Zmluva na externý projektový manažment

2012-06
500.40 KOMPLEKSA - DEVELOPMENT, s.r.o.
Národná 18, 010 01 Žilina
detail
27.01.2012 Zmluva o dielo na projektovú činnosť
Zateplenie budovy multifunkčného verejného centra Konská
2012-05
900.00 Ing. Peter Majčin - RIS
M. Šinského 678/20, 010 07 Žilina
detail
19.01.2012 Darovacia zmluva
Vecný dar- počítačová zostava
2012-02
0.00 Kia Motors Slovakia
Sv.Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhov
detail
19.01.2012 Darovacia zmluva
nefinančný dar - počítačové zostavy 3ks
2012-03
0.00 Komunitná nadácia Veľký Šariš
Námestie sv. Jakuba 26, 082 01 Veľký Šariš
detail
19.01.2012 Darovacia zmluva
nefinančný dar - počítačová zostava
2012-04
0.00 Mesto Rajec
Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
detail
03.01.2012 Zmluva o nájme
parkovanie auta DHZ Konská
2012-01
165.97 Šimún Miloš
Konská 112
detail